Онлайн-заповнення декларації платника єдиного податку - підприємця 2 групи

Онлайн-заполнение декларации плательщика единого налога - предпринимателя 2 группы

Повернутися на сайт

Декларація заповнена типовими цифровими даними для єдиного податку 2 групи. Змініть заповнені поля декларації.

Після заповнення роздрукуйте декларацію в 2 екземплярах для подання в ДПІ.

Відмітка про одержання (штамп
контролюючого органу, дата, вхідний номер)
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
19 червня 2015 року № 578

01 ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ –
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ
01 Звітна
02 Звітна нова
03 Уточнююча
04 Довідково*
02
Податковий (звітний) період:
І квартал півріччя три квартали рік
             року
(необхідне позначити)   (місяць)**      
03
Податковий (звітний) період, який уточнюється:
І квартал півріччя три квартали рік
     року
(необхідне позначити)        
04
(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)
05 Платник
(прізвище, ім'я, по батькові платника податків згідно з реєстраційними документами)
06 Податкова адреса
(податкова адреса (місце проживання) платника податку)
07 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

08 Фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді (осіб) 
09 Види підприємницької діяльності у звітному періоді2:  
Код згідно
з КВЕД
Назва згідно з КВЕД  
ІІ. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ПЕРШОЇ ГРУПИ
Щомісячні авансові внески, грн, коп.
І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал
Назва показника Код
рядка
Обсяг (грн, коп.)3
Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України) 01
Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді4 02

ІІІ. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДРУГОЇ ГРУПИ

Щомісячні авансові внески, грн, коп.
І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал
Назва показника Код
рядка
Обсяг (грн, коп.)3
Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України) 03
Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді4 04

ІV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ

Назва показника Код
рядка
Обсяг (грн, коп.)3
Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 % 05
Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 % 06
Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді4 07

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ5

Назва показника Код
рядка
Обсяг (грн, коп.)3
Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07) 08 300000.00
Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 04 + рядок 07) × 15%) 09 0.00
Сума податку за ставкою 3 % (рядок 05 × 3 %) 10 0.00
Сума податку за ставкою 5 % (рядок 06 × 5 %) 11 0.00
Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 9 + рядок 10 + рядок 11) 12 0.00
Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду) 13
Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 - рядок 13) 14 0.00

VІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК6

Назва показника Код
рядка
Обсяг (грн, коп.)3
Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 14 відповідної декларації)6 15
Уточнена сума податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка 16
Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки:
Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 > рядка 15) 17 0.00
Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету7
(рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 < рядка 15)
18 0.00
Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки, % (рядок 17 × 3 % або 17 × 5 %)8 19 0.00
Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України 20
  Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України) на арк.
№ з/п Зміст доповнення
1

Дата подання декларації: ..

Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації
Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа
________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу
         Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" _____________ 20 __ року

 (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))
За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):
         порушень (помилок) не виявлено    Складено акт від "___" ____________ 20__ року № _________

посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))
"___" ____________ 20__ року

* Подається з метою отримання довідки про доходи за інший період, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період.
** Зазначається номер календарного місяця, за який подається декларація з позначкою “Довідково”.
1 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
2 Код та назва виду економічної діяльності зазначаються відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД).
3 Заповнюється наростаючим підсумком з початку року у гривнях з двома десятковими знаками після коми.
4 Включається:
 сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктами 1, 2, 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді;
 сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної в реєстрі платників єдиного податку (для першої або другої групи), у звітному (податковому) періоді;
 сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді;
 сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді;
 сума доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена в підпункті 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Кодексу.
5 Заповнюється наростаючим підсумком з початку року (не заповнюється платником податку, що подає декларацію „Довідково”).
6 Заповнюється платником податку, який уточнює податкові зобов’язання (не заповнюється платником податку, що подає декларацію «Довідково»). Для уточнення звітних періодів, що передували періоду запровадження нової форми декларації, у рядку 15 зазначається сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 29 податкової декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1688 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за № 1533/20271 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 листопада 2012 року № 1159)).
7 Зазначається тільки як позитивне значення.
8 Нараховується платником у разі самостійного виявлення факту заниження податкового зобов’язання (пункт 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України).Джерело